Czego szukamy w oponach letnich?

Wybór odpowiedniej opony na lato, bêdzie zale¿a³ od kilku rzeczy. Takich jak nasze nawyki prowadzenia samochodu i drogi, po których jeŸdzimy naszym samochodem. Dla wiêkszoœci z nas, dobre opony letnie, to takie opony, na których bêdziemy mogli przejechaæ jak najwiêcej kilometrów. Taka ocena opon, mo¿e jednak prowadziæ do podjêcia niew³aœciwych wyborów. Wiêc na pocz¹tek, aby wykonaæ dobry wybór opon, trzeba okreœliæ, do jakiej kategorii dany pojazd pasuje. Po ustaleniu tego, nadchodzi wtedy czas, aby pomyœleæ o swoich nawykach, jakie mamy podczas jazdy samochodem. Czy Twój samochód (lub ciê¿arówka) s³u¿y w zasadzie tylko jednej osobie, doje¿d¿aj¹cej do pracy? A mo¿e u¿ywasz swojego pojazdu tak¿e do holowania przyczepy, albo przewo¿enia ³adunku? A mo¿e czêsto zapalasz i wy³¹czasz silnik samochodu, gdy¿ jesteœ kierowc¹ kurierem? A mo¿e byæ tak¿e tak, ¿e najwa¿niejszym dla ciebie kryterium przy wyborze opon letnich, bêdzie to, aby móc na jednym komplecie, przejechaæ jak najwiêcej kilometrów. Mo¿e nawet 100 000 kilometrów. S¹ to wszystko dobre pytania, które pomog¹ ci w okreœleniu twojego bud¿etu i potrzeb, które wybrane przez ciebie opony, musz¹ spe³niaæ. Poœwiêæ trochê czasu i dowiedz siê, czego potrzebujesz do swojego pojazdu. Musisz to wiedzieæ przy zakupie opon letnich w tym roku. Dziêki posiadaniu takiej podstawowej wiedzy, twoje zakupy opon letnich bêd¹ du¿o mniej k³opotliwe. Nie wspominaj¹c o tym, ¿e w d³u¿szej perspektywie prawdopodobnie bêdziesz tak¿e móg³ zaoszczêdziæ pieni¹dze, poprzez zakupy odpowiednich opon letnich.

Related Post

Parę słów o oponach letnich Ponieważ wiele osób zdaje się uważać, że przez cały rok można jeździć na jednym rodzaju opon, warto wytłumaczyć, dlaczego takie myślenie jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne. Opony letnie są produkowane ze stosunkowo twardej gumy. która je...
Całodobowa pomoc drogowa kraków Wypadki, awarie, stłuczki to rzecz, od której nigdy się nie ustrzeżemy. Sam przed wyjazdem w długą trasę zawsze sprawdzam swoje auto czy jest sprawne, czy nic mu "nie dolega", jednak prawda jest taka, że pomimo tego zawsze coś może mi się przydarzyć....
Bezpieczna jazda na oponach letnich Gdy temperatury średnie przekraczają 7 stopni, kierowcy zmieniają opony na letnie. Jednak czy zeszłoroczne opony są nadal dobre? Zobaczmy, w jakim stanie przetrwały zimę. Czy guma nie jest odkształcona? Czy nie miała kontaktu z substancjami chem...
Bezpieczeństwo samochodu. Poziom bezpieczeństwa samochodu, ocenia się w oparciu o poziom bezpieczeństwa jaki zapewnia on dla osób dorosłych i dzieci. Brane jest także pod uwagę, bezpieczeństwo pieszych, mogących zostać potrąconych przez jadący samochód. Właśnie dla tego, ...
Używane opony letnie – poradnik cz. 2 Kupując używane opony letnie, ważne jest, aby pamiętać o tym, że płacąc za nie mniej, nie zawsze będzie to oznaczało uzyskanie wysokiej jakości i poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Zużyte opony letnie powinny być w dobrym stanie i ...
Dbaj o swoje opony letnie. Opony letnie są stosowane w krajach, gdzie sezon letni jest dłuższy niż sezon zimowy. Jedną z najlepszych cech jakie posiadają opony letnie, jest uzyskiwanie przez nich, wysokich wyników w krótkiej drodze hamowania, a także to, że zapewniają ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *